Jianan Li


Jianan Li
International Management Studies
Education
PhD, Nanjing University
MA, Guilin University of Tech.
BE, Zhengzhou University